Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem https://arturzwiech.pl/sklep prowadzony jest przez:

Finangro Sp. z o.o., ul. Dębowa 11, 66-100 Sulechów, NIP 9731073834, tel. 726 230 778,
e-mail: kontakt@arturzwiech.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.
  5.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://arturzwiech.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Finangro Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru i Usługi.
 8. Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.
 9. Reklamacja dotycząca towaru – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
 10. Reklamacja usługi – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę.
 11. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego https://arturzwiech.pl/sklep , w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty i usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów/usług, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku posiadania przez Klienta kodu rabatowego możliwe jest jego wpisanie.
 12. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym https://arturzwiech.pl/sklep prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki).
  16. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta prezentowana w Sklepie Internetowym.

  II. Postanowienia ogólne

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://arturzwiech.pl/sklep.
2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: https://arturzwiech.pl/sklep prowadzony jest przez Finangro Sp. z o.o.
2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)  zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego;
b)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem towarów/usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli,
b)  połączenie z siecią internet,
c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie https://artur.zwiech.pl/regulamin/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Wszystkie ceny towarów i usług zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.9. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
2.10. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.11. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
2.12. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
2.13. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonującymi zakupu w Sklepie w celu związanym z ich działalnością gospodarczą, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.14. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 17.00 pod numerem telefonu 726 230 778 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Klienta) oraz pod adresem e-mail: kontakt@artur.zwiech.pl.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej https://arturzwiech.pl/sklep bez rejestrowania się;
3.2. Finangro Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie składania zamówienia w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Finangro Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej lub godzące w dobre imię Finangro Sp. z o.o.
3.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać zakupu towarów i usług bez uprzedniej zgody Finangro Sp. z o.o.
3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami/produkami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Finangro Sp. z o.o.
e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://arturzwiech.pl/sklep/ dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów i Usług dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku, „PRZEJDŹ DO KASY” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru i Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu (produktu/usługi) zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Finangro Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia na Towar, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ,,TWOJE POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia: numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, sumę płatności, wybrany sposób płatności, wybrany sposób wysyłki.
4.9. Po złożeniu zamówienia na Usługę z Klientem skontaktuje się mailowo bądź telefonicznie Dział Obsługi Klienta w celu ustalenia szczegółów realizacji Usługi
4.10. W przypadku złożenia zamówienia na Usługę Klient zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów (np. nagranie sesji, bądź konspektu) mailowo na adres kontakt@arturzwiech.pl
4.11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości zwrotnej e-mail, o których mowa powyżej.
4.12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.14. W szczególnych przypadkach, możliwe jest złożenie zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego. W tym przypadku umowa sprzedaży zawierana jest na podstawie uzgodnień mailowych.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów i usług jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DHL, listem ekonomicznym lub paczką pocztową priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy wynoszą:
a) przesyłka kurierska- 28,99 zł brutto;
b) list ekonomiczny- 14,99 zł brutto;
c) paczka pocztowa priorytetowa- 20,99 zł brutto.
Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4. Finangro Sp. z o.o. jako Sprzedawca zastrzega, że termin realizacji dostawy jest czasem deklarowanym a nie gwarantowanym, ze względu na współpracę z zewnętrznymi firmami dostarczającymi przesyłki.
5.5. Nie ma możliwości zmiany adresu dostawy, gdy przesyłka została już wysłana.
5.6. Nieodebranie przesyłki i zwrotu paczki do nadawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki lub rozwiązaniem umowy.
5.7. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
5.8. Sposób dostarczenia Usługi jest każdorazowo indywidualnie ustalany z Klientem dokonującym Zakupu za pośrednictwem maila bądź telefonicznie.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Towar bądź Usługę:
a) przelewem na numer konta bankowego 05 1140 1850 0000 4293 6900 1001;
b) płatnością w systemie płatności internetowych t-pay.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru/usługi. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
7.2. Oświadczenie o odstąpieniu (załącznik 1) Konsument może złożyć Sprzedawcy osobiście albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres kontakt@arturzwiech.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w Regulaminie adres siedziby Sprzedawcy.
7.3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w niniejszym Regulaminie.
7.4. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
7.5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta na jego rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.
7.6. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem)
7.7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów i Usług

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.) Sprzedawca nie odpowiada na podstawie tej ustawy wobec Kupującego, który nabywa dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
8.2. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
8.3. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić telefonicznie pod numerem 726 230 778 lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@arturzwiech.pl (załącznik 2).
8.4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, odesłać towar na adres podany w Regulaminie w informacji o przedsiębiorcy.
8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
8.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.
8.7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 7 dni od dnia otrzymania produktu.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Finangro sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Finangro Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Finangro Sp. z o.o., ul. Dębowa 11, 66-100 Sulechów, lub mailowo na adres: kontakt@arturzwiech.pl
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Finangro Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
10.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Finangro Sp. z o.o. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Finangro Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Finangro Sp. z o.o.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności sklepu internetowego

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Finangro Sp. z o.o., ul. Dębowa 11, 66-100 Sulechów, NIP 9731073834 za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem https://arturzwiech.pl/sklep

I. Ochrona danych osobowych

1.1. Administratorem Danych Osobowych jest Finangro Sp. z o.o.
1.2. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /tzw. RODO/, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r.
1.3. Dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane do podmiotów współpracujących z Finangro Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych.
1.4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
1.5. Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
a) Imię i nazwisko
b) Adres e-mail
c) Numer telefonu
d) Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
e) Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
f) W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON)
1.6. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Finangro Sp. z o.o.
1.7. Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, faksu, poczty e-mail itp.) pomiędzy Sklepem a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.
1.8. Sklep Finangro Sp. z o.o. wykorzystuje pliki “cookies” w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do Serwisu, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celach statystycznych i marketingowych. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Wyłączenie akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej przez Użytkownika może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Serwisu.
1.9. W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z rozporządzeniem ogólnym RODO.
1.10. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy Finangro Sp. z o.o. i nie będą udostępniane innym podmiotom.
1.11. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
1.12. W celu uzyskania informacji o pełni praw Klienta w zakresie ochrony danych osobowych należy zapoznać się z naszą Klauzulą informacyjną RODO.

ZAŁĄCZNIK 1 – OŚWIADCZENIE KLIENTA O ODSTAPIENIU OD UMOWY

                                                                                                                                                               ………………………………………. (miejscowość), dnia ……………………….…………..

……………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………..……………………………………………..

dane składającego oświadczenie

                                                                                                                                              Finangro Sp. z o.o.

                                                                                                                                              ul. Dębowa 11

                                                                                                                                              66-100 Sulechów

                                                                                                                                              NIP 9731073834

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży …………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w dniu ……………………………………….………………………….

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości …………………………….………….. zł na rachunek bankowy ………………..…………………………………………………………………………………………………………. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony na adres Finangro Sp. z o.o., ul. Dębowa 11, 66-100 Sulechów, w dniu ………………………………………….……… w stanie niezmienionym.

Z poważaniem,

………………………………………………………………….

ZAŁĄCZNIK 2 – ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

                                                                                                                                                   ………………………………………………………. (miejscowość), dnia ……………………….…………..

……………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………..……………………………………………..

dane składającego oświadczenie

                                                                                                                                                  Finangro Sp. z o.o.

                                                                                                                                                  ul. Dębowa 11

                                                                                                                                                  66-100 Sulechów

                                                                                                                                                  NIP 9731073834

REKLAMACJA TOWARU/USŁUGI

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………..………………………………………… towar/usługa jest wadliwy(a).

Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Wada została stwierdzona w dniu ……………………………………… . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru/usługi na nowy(ą)* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru/usługi o kwotę ……………………………….…….. (słownie:

…………………………………………….………………………………………………) zł. i zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………………………………………………………* (art. 560 § 1)

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru/usługi na konto ……………………………………*

(art. 560 § 1)

Z poważaniem,

…………………………………………………………………..

*Właściwe podkreślić.